Rex og Sphynx Klubben af Danmark - Om Klubben
Navigation
Forside
Om Klubben
Medlemskab
Katteracer
Historien
Links
Opdrættere
Killingeliste
Omplacerings liste
Udstillinger
Sponsorer
Kontakt
     
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
     
Om Klubben

Rex og Sphynx Klubben

(Stiftet den 28. marts 1992 i Ebeltoft)


Klubben er den eneste racespecifikke klub i Danmark, der er anerkendt af Landsforeningen Félis Danica (herigennem Fédération Internationale Feline, FIFe), og som arbejder i overensstemmelse med disses vedtægter.


Klubbens formål er at varetage Rexernes og Sphynxernes interesser
- såvel nationalt som internationalt - samt at udbrede kendskabet til de repræsenterede racer.


Klubben optager alle, der interesserer sig for klubbens formål.
Du kan melde dig ind ved at klikke her.Bestyrelsen 2016

Formand/Chairman:

Images: formanden.jpg

Jakob Vedel
Rugårdsvej 23
5463 Harndrup

Tlf.: 2578 6233

E-mail


Sekret�r/Secretary:

Images: johnbowes.jpg

John Bøwes
Hasselvang 12B
7080 Børkop

Tlf.: 9840 7777

Kasserer/Treasurer:

Images: Britt Schwartz.jpg

Britt Schwartz
Snøde Bygade 8, Snøde
5953 Tranekær

Tlf: 2267 2597

E-mail

Medlem/Member:

Images: bestyrelse-blank.jpg

Christina Bøwes
Prinsessgade 56, 2.tv
7000 Fredericia

Tlf: 6086 3573

E-mail


Medlem/Member:

Images: bestyrelse-blank.jpg

Lotta Johansson
Svedbergvägen 167
25476 Allerum, Sverige


Tlf: -


E-mail

Suppleant / Substitute:

Images: bestyrelse-blank.jpg

Helle Billing
Pottemagerbakken 8
3300 Frederiksværk


Tlf: -

E-mail

Revisor/ Auditor:

Images: bestyrelse-blank.jpg

Annett Sau Rasmussen
-
-

Tlf.: -

E-mail


Webmaster:E-mail
VEDTÆGTER 2016
(Revideret: jfr. Generalforsamlingen 1993, den 2. juli − jfr. Generalforsamlingen 1997, den 8. februar  jfr. Generalforsamlingen 2003, den 9. februar – jfr. Generalforsamlingen 2005, den 12. marts − jfr. Generalforsamlingen 2006, den 5. marts − jfr. Generalforsamlingen 2008, den 8. marts − jfr. Generalforsamlingen 2012, den 24. marts – jfr. Generalforsamlingen 2013, den 3 marts 2013 Generalforsamlingen 2008, den 8. marts − jfr. Generalforsamlingen 2012, den 24. marts – jfr. Generalforsamlingen 2014, den 23 marts 2014. − jfr. Generalforsamlingen 2016, den 26. marts 2016)

§ 1      Navn og adresse
a) Klubbens navn er Rex og Sphynx Klubben. Klubben er tilsluttet Landsforeningen Felis Danica, herigennem FIFe, og arbejder i overensstemmelse med disses vedtægter. Klubbens adresse er formandens. Klubben tegnes af hhv. formand og kasserer, der kan hver for sig disponere over bankkonto under ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 2      Formål
a) Klubbens formål er at varetage Rexernes og Sphynxernes interesse nationalt såvel som internationalt, samt at udbrede kendskabet til racerne.
b) Klubben optager alle, der interesserer sig for klubbens formål. Medlemskab ophører når kontingent ikke er betalt rettidigt, dvs. senest den 31. januar.

§ 3      Ordinær Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
b) Ordinær generalforsamling (OGF) afholdes i årets første kvartal.
c) Indkaldelse til OGF, indeholdende bestyrelsens dagsorden, udsendes senest 4 uger (28 dage) før afholdelse. Der udsendes endelig dagsorden med indkomne forslag 10 dage før OGF.
d) Dagsorden SKAL indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
(i): Regnskab − herunder separat regnskab for afholdte udstillinger.
(ii): Kasseren fremlægger budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelse, herunder
(i): Formand (i ulige år, 2 år ad gangen)
(ii): Kasserer (i lige år, 2 år ad gangen)
(iii): Sekretær (i lige år, 2 år ad gangen)
(iv): Bestyrelsesmedlem/mer (i ulige år, 2 år ad gangen).
(v): Suppleanter (1 år ad gangen). I tilfælde af forfald i bestyrelsen kan suppleant blive udpeget på en ordinær generalforsamling.
(vi): Valg af revisor (1 år ad gangen) I tilfælde af forfald i bestyrelsen kan revisor blive udpeget på en ordinær generalforsamling.
5: Indkomne forslag
6: Fastsættelse af kontingent
7: Eventuelt e) Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, samt navne på kandidater skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af OGF.
f) PÃ¥ OGF kan der stemmes ved skriftlig, dateret fuldmagt.
g) Stemmeret på en generalforsamling fordrer et medlemskab på mindst 4 uger umiddelbart inden generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret.
h) Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 18 år med stemmeret. Der kan fra samme husstand kun være et medlem af bestyrelsen eller en suppleant.

§ 4      Ekstraordinær Generalforsamling
a) Ekstraordinær generalforsamling (EGF) afholdes inden for 1 måned, når 30% af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det med skriftlig begrundelse over for formanden.

§ 5      Regnskabsår
a) Klubbens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
b) Kassereren fører kassebog og medlemskartotek.
c) Ved evt. adresse-, telefon-, mailadresse- og navneændring skal dette straks meddeles klubbens kasserer.

§ 6      Ændringsforslag
a) Ved lovændringsforslag kræves 2/3 af de fremmødte medlemmer (inklusive evt. fuldmagter).
b) Ved almindelige forslag kræves simpelt flertal (inklusive evt. fuldmagter).

§ 7     Æresmedlemsskab
a) Bestyrelsen kan udnævne et medlem til  æresmedlem på livstid såfremt vedkommende har ydet en længerevarende stor indsat for klubben. Begrundet forslag til udnævnelse sendes som indkommen forslag til General Forsamlingen.

§ 8     Opløsning
a) Opløsning af klubben kan kun ske, når det besluttes på en ordinær generalforsamling samt når beslutning om opløsning af foreningen er stadfæstet ved urafstemning. I begge tilfælde ved 3/4 af samtlige afgivne stemmer.
b) Opløses foreningen, skal dens formue anvendes som bidrag til videnskabelig forskning vedrørende kattens sygdomme.

(Stiftet i Ebeltoft den 28. marts 1992).


Siden dannet p: 0.29 sekunder 664,708 Unikke besg